Regulamin Poprzedni

Regulamin sklepu internetowego www.rozwojownia.przestrzenkobiet.com

Dzień dobry!

Nazywam się Magdalena Glistak i jestem twórczynią kursów internetowych, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://rozwojwnia.przestrzenkobiet.com Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe:

Motiva Magdalena Glistak, NIP:6282000763, al. Solidarności 68/121 00-240 Warszawa

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@przestrzenkobiet.com.

Alternatywnie można kontaktować się poprzez messenger www.facebook.com/przestrzenkobiet lub telefonicznie: 739  900 770

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Magdalena Glistak

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)      Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2)      Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3)      Operator Płatności – PayU, Paypal w zależności od wyboru kupującego dokonanego podczas zakupu

4)      Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://rozwojownia.przestrzenkobiet.com/regulamin

5)      Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://rozwojownia.przestrzenkobiet.com

6)      Sprzedawca – Magdalena Glistak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Motiva Magdalena Glistak, al. Solidarności 68/121 00-240 Warszawa, NIP 6282000763

§ 2

Postanowienia wstępne

1.    Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż kursów internetowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2.      Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3.      Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

1)      dostęp do Internetu,

2)      standardowy system operacyjny,

3)      standardowa przeglądarka internetowa,

4)      posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.      Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego kursu internetowego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.

5.      Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

6.      Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

7.      Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

8.     Osoby uczestniczące w kursach i programach  biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie trwania programu jak i po zakończeniu.

9. Kursy i programy mają charakter edukacyjny.

10. Osoby będące w trakcie leczenia  psychiatrycznego, psychologicznego ( także terapii) powinny skonsultować swoją decyzję o przystąpieniu do kursu z psychoterapeutą lub osobą prowadzącą.

11. Wszystkie kursy i programy w sklepie Rozwojownia są przeznaczone dla osób w pełni świadomych odpowiedzialności za swoje  zdrowie emocjonalne i fizyczne. 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.      Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów internetowych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

2.    Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

3.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

4.      Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5.      Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@przestrzenkobiet.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

1.      Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że kursy internetowego dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2.  Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

1.      W celu zakupu kursu internetowego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1)      dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,

2)      z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

3)    wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,

4)  zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

5)      kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2.      Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane kursy internetowe.  

3.      Jeżeli Kupujący wybrał kurs internetowy dostępny w modelu abonamentowym na stronie Operatora Płatności będzie mógł ustawić płatność cykliczną odpowiadającą miesięcznemu abonamentowi. Płatność cykliczną Kupujący może anulować w każdej chwili. Płatność cykliczna polega na automatycznym obciążeniu rachunku bankowego Kupującego w okresie comiesięcznym. Opłatę abonamentową płatną w ten sposób uznaje się za wnoszoną z góry.

4.      Po skutecznym dokonaniu płatnośc lub ustawieniu płatności cyklicznej, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych kursów internetowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6

Wykonanie umowy

1.      Jeżeli Kupujący wybrał kurs internetowy dostępny w opcji płatności jednorazowej, wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do kursu przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy. Kurs dostępny będzie poprzez platformę kursową. Dane dostępowe Kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Dostęp do kursu zostanie wyłączony po upływie roku od zawarcia umowy. Kupujący nie ma możliwości rezygnacji z dostępu do kursu przez okres tego roku, w szczególności nie przysługuje mu zwrot dokonanej jednorazowo płatności, ani jakiejkolwiek jej części.

2.      Jeżeli Kupujący wybrał kurs internetowy dostępny w ramach abonamentu, wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje również poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do kursu, z tą różnicą, że Kupujący posiada dostęp do kursu tak długo, jak długo wnosi opłatę abonamentową. W sytuacji, w której Kupujący anuluje płatność cykliczną, dostęp do kursu zostanie mu wyłączony z upływem ostatniego dnia opłaconego okresu. Jeżeli Kupujący anuluje płatność cykliczną w trakcie opłaconego okresu, płatność nie zostanie naliczona za kolejny okres, ale Kupujący nie może domagać się zwrotu części płatności za okres od dnia, w którym anulował płatność cykliczną do ostatniego dnia opłaconego wcześniej okresu.

3.     Dla każdego Kupującego w sposób automatyczny tworzone jest konto w ramach Platformy Kursowej służące do uzyskania dostępu do Kursu.

4.  Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

1)      korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

2)     nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

3)      nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

5.      W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1.      Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę , ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jeśli nie nastąpiło korzystanie z produktu ( nie zalogowano się do platformy, co jest monitorowane przez system i umożliwia sprawdzenie statusu logowania).

2.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, jeśli konsument rozpoczął korzystanie z produktu ( zalogował się do platformy kursowej w pierwszych 14 dniach ). 

3.      Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4.      Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,dostępnego pod  adresem https://rozwojownia.przestrzenkobiet.com/odstapienie-od-umowy/ jednak nie jest to obowiązkowe.

5.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.      W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu kurs internetowy wolny od wad.

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli kurs internetowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.   Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu internetowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4.      Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://rozwojownia.przestrzenkobiet.com/reklamacja/        jednak nie jest to obowiązkowe.

5.    Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6.      Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://rozwojownia.przestrzenkobiet.com/polityka-prywatnosci/

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.   Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.      Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)      zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2)      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3)      skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.      Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

4.      Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.      Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.12.2018

5.      Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.


Copyright © 2018 rozwojownia.przestrzenkobiet.com.

Motiva Magdalena Glistak

NIP 6282000763


Regulamin Sklepu

Polityka Prywatności